متن دکمه

تاریخ شروع رویداد:

17 تیر , 1398

تاریخ پایان رویداد:

02 تیر , 1398

asdasdsad

اصلاعات مکانی رویداد

محل رویداد:

a

مکان رویداد:

شسیسش