نسخه موبایل

تاریخ شروع رویداد:

24 تیر , 1398

تاریخ پایان رویداد:

02 تیر , 1398

sadsadsad

اصلاعات مکانی رویداد

محل رویداد:

رشت

مکان رویداد:

asdsa